Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeStadgar för Svensk Barnsmärtförening

Stadgar för Svensk Barnsmärtförening

Ändamål och verksamhetsområde
§1
Svensk Barnsmärtförening är en multidisciplinär nationell sammanslutning av personer huvudsakligen verksamma inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom som är intresserade av diagnostik, behandling och omvårdnad vid smärta hos barn.

Svensk Barnsmärtförening har som mål att:

  • främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället.
  • verka för ökad och förbättrad utbildning i dessa frågor för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, etc.
  • främja forskning och utveckling inom området barn och smärta.
  • arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och nya behandlingstekniker.
  • vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter för dem som arbetar inom området.
  • verka för ett samarbete med övriga smärtorganinsationer nationellt och internationellt.
  • utgöra en rådgivande förening på basen av samlad erfarenhet och aktuell forskning där koncensus eftersträvas.

Medlemskap
§2
Alla intresserade som i sin yrkesprofession arbetar/har arbetat med dessa frågor kan söka medlemskap av Svensk Barnsmärtförening oavsett yrke, specialitet, arbetsplats eller arbetsuppgifter.
Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen som beslutar därom.

Medlemsavgift
§3
Medlemsavgiften fastställs av Svensk Barnsmärtförenings årsmöte och ska betalas enligt på inbetalningskortet angivet betalningsdatum. Medlem som undlåter att betala medlemsavgiften efter påminnelse utesluts ur Svensk Barnsmärtförening av styrelsen.

Hedersledamot
§4
Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen kallas person som förtjänstfullt befrämjat föreningens syften.

Årsmöten och övriga möten
§5
Svensk Barnsmärtförenings högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas senast april månad på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Övriga föreningsmöten hålles på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

§6
Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har utgått minst 30 dagar före mötet.

§7
Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor.

1 årsmötets sammankallande enligt stadgarna
2 val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar
3 val av 2 personer jämte ordförande att justera mötets protokoll
4 val av rösträknare
5 godkännande av föredragningslistan
6 verksamhets- och revisionsberättelse
7 ansvarsfrihet för styrelsen
8 styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget
9 motioner
10 medlemsavgiftens storlek
11 val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter.
12 val av 2 revisorer och 2 revisorssuppleanter, och beslut i vilken ordning de
skall träda i funktion
13 val av valberedning bestående av tre medlemmar att förbereda nästa
årsmötes val
14 stadgar
15 behandling av övriga frågor som tillställts styrelsen för beredning

Motioner
§8
Svensk Barnsmärtförenings medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

Beslut
§9
På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. I beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, vare sig ledamot eller suppleant, delta. Rösträkningen sker öppet, men vid val slutet, om någon begär det. Utfaller rösttalet lika, avgör mötesordförande sakfrågan, men lotten valet.

Styrelsen
§10
Styrelsen består av, förutom ordförande, 6 ledamöter. Dessutom väljs 2 suppleanter vilka skall kallas till styrelsens sammanträden. Styrelsens mandattid är 2 år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och vice ordförande och halva styrelsen det andra. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen ska sammanträda minst 2 gånger om året. Ordföranden är dessutom skyldig att inom en vecka utlysa styrelsesammanträde om 2 eller fler styrelseledamöter skulle fordra det.

Styrelsen är beslutsmässig om minst 5 av dess ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid medlemsmöte och årsmöte protokoll föras och justeras. Ärende kan avgöras vid sammanträde med sluten omröstning om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

Ordföranden åligger att leda föreningens och styrelsens sammanträden och att i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor.

Sekreteraren åligger att minst två veckor före varje sammanträde tillställa styrelsens ledamöter kallelse och föredragningslista, föra protokoll och medlemsförteckning, ombesörja förekommande korrespondens samt förvalta föreningens arkiv.

Kassören åligger att uppta årsavgifterna, föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med föreningens och styrelsens beslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 15 mars – 14 mars.

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer, utsedda av föreningen.

Styrelsens uppgifter
§11
Det åligger styrelsen att:
1 verka i enighet med föreningens syften
2 förbereda alla ärenden till årsmöte och övriga möten
3 svara för föreningens ekonomi
4 hålla medlemsregister aktuellt
5 på årsmötet presentera verksamhetsberättelse

Valberedningen och dess uppgifter
§12
Förslag till styrelse upprättas av en valberedning, bestående av tre medlemmar där både läkare och sjuksköterskor skall vara representerade och gärna ytterligare yrkeskategori.
Antalet styrelseledamöter framgår av §10. Vid rekrytering av kandidater till styrelsen bör eftersträvas att uppnå balanserad representation avseende geografisk spridning, olika yrkeskategorier, olika specialiteter, samt stora och små sjukhus.

Firmateckning
§13
Styrelsen utser 2 personer som ska teckna firma för Svensk Barnsmärtförening.

Revision
§14
Mom 1. På årsmötet väljs 2 revisorer jämte suppleanter för dessa. Suppleanterna inträder vid förfall för ordinarie revisor i den ordning årsmötet beslutar. Årsmötet beslutar om revisorerna kan anlita auktoriserad revisor.

Mom 2. Revisor ska med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska Svensk Barnsmärtförenings verksamhet jämte räkenskaperna och styrelsens förvaltning. Därvid ska iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna ska iaktta god revisionssed.

Mom 3. Föreningens räkenskaper ska vara avslutade 20 mars och senast 25 mars överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast 31 mars.

Stadgar
§15
Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes minst 2 månader före årsmötet till styrelsen.

Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande.

Upplösning
§16
Beslut om upplösning av Svensk Barnsmärtförening fattas av årsmötet med 2/3 majoritet.
Samtidigt ska beslut fattas om hur tillgångar och skulder ska fördelas.

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.