Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

Dataskyddspolicy

FÖRENINGSINFORMATION

Denna policy är valid för Svensk barnsmärtförening med organisationsnummer 845003-2597

Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Svensk barnsmärtförening, organisationsnummer 845003-2597, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att 

– Främja spridning av kunskap om diagnostik och behandling av smärta hos barn inom sjukvården, på olika utbildningar, samt i samhället. 

– Verka för ökad och förbättrad utbildning i dessa frågor för läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster etc. 

– Främja forskning och utveckling inom området barn och smärta. 

– Arrangera möten och kongresser för att föra ut nya forskningsrön och behandlingstekniker.

– Vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter för dem som arbetar inom området. 

– Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt. 

– Utgöra en rådgivande förening på basen av samlad erfarenhet och aktuell forskning där koncensus eftersträvas

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (t ex kurser och möten), kommunicera med medlemmarna (utskick av information) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, kursavgifter etc).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens kurser och mötet
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

 Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag genom att kontakta medlemsansvarig i föreningen.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. 

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.