Vi främjar forskning och utveckling inom området barn och smärta.

  mail@svenskbarnsmartforening.se

HomeÅrsmöte!AktuelltÅrsmöte!

Årsmöte!

Kallelse till Svensk Barnsmärtföreningens Årsmöte 2023

Svensk Barnsmärtföreningens årsmöte 2023 äger rum på:

Vart? Hemerycksalen, Louis De Geer Evenemang och Konser, Norrköping

När? Mellan kl 09.00 – kl10.00

Vi hälsar alla medlemmar välkommen.

Deltagande i årsmöte förutsätter inte att man behöver vara registrerad till Barnsmärtsymposiet.

Följande förändringar av föreningens stadgar kommer att diskuteras och kommer upp till beslut på årsmötet:

==============================================

Ändamål och verksamhetsområde

§1

Svensk Barnsmärtförening är en multidisciplinär nationell sammanslutning av personer huvudsakligen verksamma inom hälso- och sjukvård och intresserade av diagnostik, behandling och omvårdnad vid smärta hos barn och ungdomar.

Svensk Barnsmärtförening har som mål att:

 • Främja spridning av kunskap om omvårdnad, diagnostik och behandling av smärta hos barn och ungdomar.
 • Verka för ökad och förbättrad utbildning i dessa frågor för berörda professioner.
 • Främja forskning och utveckling inom området smärta hos barn och ungdomar.
 • Arrangera utbildningar, möten och kongresser för att föra ut kunskap, nya forskningsrön och nya behandlingstekniker.
 • Vara ett forum för utbyte av kunskap och erfarenheter för dem som arbetar inom området.
 • Verka för ett samarbete med övriga smärtorganisationer nationellt och internationellt.
 • Utgöra en rådgivande förening på basen av samlad erfarenhet och aktuell forskning där konsensus eftersträvas.

Medlemskap

§2

Alla intresserade som i sin yrkesprofession arbetar/har arbetat med dessa frågor kan söka medlemskap i Svensk Barnsmärtförening oavsett yrke, specialitet, arbetsplats eller arbetsuppgifter.

Ansökan om medlemskap lämnas till styrelsen som beslutar därom.

Medlemsavgift

§3

Medlemsavgiften fastställs av Svensk Barnsmärtförenings årsmöte och ska betalas på angivet sätt. Medlem som inte betalar medlemsavgiften efter påminnelse utesluts ur Svensk Barnsmärtförening av styrelsen.

Årsmöten och övriga möten

§4

Svensk Barnsmärtförenings högsta beslutande organ är årsmötet, som ska hållas senast maj månad på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer. Övriga föreningsmöten hålles på dag, tid och ort som styrelsen bestämmer.

§5

Årsmötet är beslutsmässigt om kallelse har utgått minst 30 dagar före mötet, publicering på hemsida likställs med kallelse.

§6

Årsmötet behandlar och beslutar i följande frågor.

 1. Årsmötets sammankallande enligt stadgarna.
 2. Val av mötespresidium att leda mötets förhandlingar.
 3. Val av 2 personer jämte ordförande att justera mötets protokoll.
 4. Val av rösträknare.
 5. Godkännande av föredragningslistan.
 6. Verksamhets- och revisionsberättelse.
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Styrelsens förslag till verksamhetsplan.
 9. Motioner.
 10. Medlemsavgiftens storlek.
 11. Val av styrelsens ordförande och övriga ledamöter.
 12. Val av minst en revisor och en revisorssuppleant och beslut i vilken ordning de skall träda i funktion.
 13. Val av valberedning bestående av minst två medlemmar att förbereda nästa årsmötes val.
 14. Stadgar.
 15. Behandling av övriga frågor som tillställs styrelsen för beredning.

Motioner

§7 Svensk Barnsmärtföreningsmedlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar för årsmötet. Styrelsen har att med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.

Beslut

§8

På årsmötet och övriga möten har varje närvarande medlem en röst. I beslut för ansvarsfrihet för styrelsen och i valet av revisorer och valberedning får inte någon medlem av styrelsen, varken ledamot eller suppleant, delta. Rösträkningen sker öppet, om någon begär det ska det ske slutet. Utfaller röstningen lika, avgör mötesordförande sakfrågan.

Styrelsen

§9

Styrelsen består av, förutom ordförande, 6–8 ledamöter, vilka skall kallas till styrelsens sammanträden. Styrelsens mandattid är 2 år. Ordförande och halva styrelsen väljs den ena året och vice ordförande och halva styrelsen det andra. Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger om året. Ordförande är dessutom skyldig att inom en vecka utlysa styrelsesammanträde om 2 eller fler styrelseledamöter skulle fordra det.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Omröstningen är öppen om ej annat begärs. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid medlemsmöte och årsmöte protokoll föras och justeras. Ärende kan avgöras vid sammanträde med sluten omröstning om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet.

===============================================


Kontakta oss via formuläret nedan, personligen eller via mail om du har frågor eller funderingar.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen för Svensk Barnsmärtförening

  This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.